XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 maja (środa) 2021 r. o godz. 15.00

Informuję, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 26 maja (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 6. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 7. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  c) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Bychawie, gmina Bychawa,
  d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa,
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa – w granicach administracyjnych,
  g) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  i) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  j) petycji dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
  k) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Bychawy,
  l) uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości,
  m) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń