XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 30 czerwca (środa) 2021 r. o godz. 13.00

image_pdfimage_print

Informuję, że XXX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 30 czerwca (środa) 2021 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2020.
 5. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2020 rok i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bychawy.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2020 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  b) w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1507, położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie,
  c) w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bychawa dla rodzinnych ogrodów działkowych”,
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  e) w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bychawa za pierwsze półrocze, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Bychawa oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury,
  f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  g) w sprawie podjęcia działań w celu zaniechania sprzedaży działek stanowiących własność gminy Bychawa w celu powstania spalarni odpadów,
  h) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie przy ul. Budnego,
  i) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bychawie przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie, gmina Bychawa,
  j) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Pileckiego w Bychawie, gmina Bychawa.
 9. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2021 r.
 10. Sprawy organizacyjne.
 11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń