XXXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 25 sierpnia (środa) 2021 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że XXXI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się 25 sierpnia (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bychawa do organu regulacyjnego,
  b) w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Bychawie,
  c) określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2021/2022,
  d) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gałęzowie gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha,
  f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
  h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
  i) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
  j) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza Bychawy,
  k) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę Nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bychawa za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021 roku.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń