Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – sierpień 2021

image_pdfimage_print

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy- 25 sierpnia 2021 r. godz. 11.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gałęzowie gmina Bychawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki

                 Nr 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1105 o łącznej powierzchni 2,52 ha,

 • w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bychawa do organu regulacyjnego,
 • w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Bychawie,
 • w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej                   w Bychawie,
 • przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargi na uchwałę Nr XXIX/222/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalania i podziału nieruchomości.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 • Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty – 25 sierpnia 2021r. (środa) godz. 13.45

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Bychawa na rok szkolny 2021/2022.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 25 sierpnia 2021 r. (środa) godz. 14.15

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 3. zmian w uchwale budżetowej na rok 2021,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
 5. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
 6. przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bychawa za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w pierwszym półroczu 2021 roku.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Sprawy  bieżące.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Szacoń