XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 maja (środa) 2022 r.

Informuję, że XXXIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 4 maja (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 6. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 2625/1 położona przy ul. Polnej w Miejscowości Bychawa,
  c) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bychawa na lata 2022-2026,
  d) wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Gminy Bychawa,
  e) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Bychawa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Bychawa na lata 2017 – 2023,
  g) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zasad zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
  h) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
  i) ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
  j) diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Bychawie,
  k) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń