XXXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 grudnia (środa) 2021 r.

Informuję, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 29 grudnia (środa) 2021 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Bychawa na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii, w tym trybu konsultacji”,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
  c) uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2022,
  d) wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  f) pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  g) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  h) zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 5. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za II półrocze 2021 r.
 6. Sprawy organizacyjne.
 7. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady
  Grzegorz Szacoń