Zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa lubelskiego obowiązuje od dnia 24 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 35
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, wprowadza się zakaz
używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie
województwa lubelskiego.

§ 2.1. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od dnia 24 grudnia
2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., z wyjątkiem 31 grudnia 2019 r.
i 1 stycznia 2020 r. Używanie wyrobów pirotechnicznych w dniach 31 grudnia 2019 r. i 1 stycznia 2020 r. może nastąpić jedynie z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa dla życia, zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska naturalnego, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia – jedynie pod bezpośrednim nadzorem osoby sprawującej władzę rodzicielską lub opiekę.

§ 3.1. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pokazów
pirotechnicznych organizowanych przez podmioty zawodowo trudniące
się tego typu działalnością oraz do podmiotów uprawnionych do korzystania z materiałów pirotechnicznych na mocy odrębnych przepisów. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się w przypadku używania przez uprawnione podmioty, w celu wykonywania przez nie zadań ustawowych lub statutowych, petard sygnalizacyjnych oraz rakiet do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu, oznaczonych symbolem 20.51.14 wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) – (Dz.U. poz. 1676, Dz. U. z 2017 r. poz. 2453, Dz. U. z 2018 r. poz. 2440).

§ 4. Kto narusza zakaz określony w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach – na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1120, Dz. U. z 2017 r. poz. 2405, Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, poz. 1556, poz. 1694, Dz. U. z 2018 r. poz. 2077) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 821, 1238, Dz. U. z 2018 r. poz. 79).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie od dnia 24 grudnia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w środkach masowego przekazu.

Wojewoda Lubelski

Lech Sprawka

Materiały źródłowe: