Ogłoszenie w sprawie działki położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Bychawie przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 67/OW/2017

Burmistrza Bychawy

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 z późn. zm.) oraz  6 ust. 2 Regulaminu Urzędu Miejskiego w Bychawie zarządzam, co następuje:

§ 1

Podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia, wyszczególnionej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bychawie ul. Partyzantów 1 oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie, a ponadto informacja o jego wywieszeniu zostanie zamieszczona w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat lubelski.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

źródło: http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=51966