XXXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r.

Informuję, że XXXV sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
3. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
5. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
6. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
b) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Bychawa,
c) uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
d) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
e) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
8. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2018 rok.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
10. Sprawy bieżące.
11. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Grzegorz Szacoń