31 stycznia 2015 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok

Burmistrz Bychawy przypomina, że 31 stycznia 2015 r. upływa termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok (oddzielnie dla poszczególnych napojów alkoholowych – zezwolenia A,  B, C ) oraz uiszczenia przez przedsiębiorców I raty należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012. poz.1356 z późn. zm.) oraz orzecznictwem sądowym nie przewiduje się możliwości wydłużenia wyznaczonych w nim kalendarzowo terminów, gdy ich koniec przypada na dzień wolny od pracy. Określone w ustawie terminy spełnienia obowiązku opłaty mają charakter materialno prawny, co oznacza, iż nie mogą podlegać przywróceniu na zasadach k.p.a. W przypadku niedotrzymania terminu, organ wydający zezwolenie zobligowany jest stwierdzić jego wygaśnięcie.

W związku z powyższym, przypominamy o obowiązku terminowego złożenia oświadczenia oraz uiszczenia należnej opłaty. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 30 stycznia br. do godz. 14.00 lub  dokonać w banku lub innej placówce

na konto: 34 8685 0001 0017 3892 2000 0030

Datę zapłaty należy rozumieć jako datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu (do dnia 31.01.2015 r.)

Ponadto informuję, że dokonując opłaty w Banku Spółdzielczym przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów prowizji bankowej.