Burmistrz Bychawy Janusz Urban z wotum zaufania i absolutorium

image_pdfimage_print

Wczoraj, 29 czerwca 2022 r., miała miejsce jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Bychawie.

Najpierw radni pozytywnie rozpatrzyli Raport o Stanie Gminy Bychawa za 2021 rok co zaskutkowało udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Bychawy. Najprościej mówiąc udzielenie wotum zaufania oznacza, że Rada Miejska w Bychawie pozytywnie ocenia całoroczną pracę burmistrza.

Następnie Skarbnik Gminy Bychawa Elżbieta Dworak przedstawiła sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2021 rok, a także oznajmiła, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bychawa w 2021 roku. „W opinii zostało podkreślone, że spełnione zostały wszystkie formalne wymagania oraz, że sprawozdania są rzeczowe i dokładne.” – mówi Skarbnik Elżbieta Dworak. Sprawozdania w głosowaniu przyjęli bychawscy radni.

W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Komisji rewizyjnej Artur Płaza, który zarekomendował Radzie Miejskiej w Bychawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie wniosek Komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium. Wobec powyższego radni przystąpili do głosowania, w wyniku którego Rada Miejska w Bychawie udzieliła Burmistrzowi Bychawy Januszowi Urbanowi absolutorium. Poprzez instytucję absolutorium Rada Miejska w Bychawie sprawuje kontrolę i ocenia wykonanie budżetu przez burmistrza.

Te trzy niezwykle istotne punkty posiedzenia Rady Miejskiej w Bychawie podsumował Burmistrz Bychawy Janusz Urban zwracając się do radnych oraz wszystkich innych osób zebranych na sali konferencyjnej: „Chciałbym podziękować za obydwa głosowania – zarówno za wotum zaufania, jak i absolutorium. Są to oczywiście dwie odrębne procedury. Absolutorium dotyczy prawidłowości wykonania budżetu, a więc tego żeby wszystko było zgodne z przepisami prawa. Wotum zaufania jest obrazem funkcjonowania samorządu, jego zamierzeń inwestycyjnych, polityki społecznej – tego wszystkiego co składa się na życie naszej bychawskiej społeczności.  Chciałbym podziękować za zaufanie, a przede wszystkim za współudział, bo to nie jest tylko wotum zaufania burmistrza, czy skarbnika – jest to wotum zaufania, którego udzielamy sobie wzajemnie.” Burmistrz nawiązał także do trudności, które miały miejsce w 2021 roku – m.in. do kwestii pandemii. Pomimo nich, dzięki wspólnej pracy, udało zrealizować się wiele zadań –  za to wszystko jeszcze raz serdecznie podziękował.