Do końca lutego można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r.

image_pdfimage_print

UWAGA ROLNICY

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy producent rolny, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

  •  faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. (zwrot przysługuje za olej oznaczony kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00),
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
  • umowy dzierżawy (lub ich kopie) – w przypadku ubiegania się przez dzierżawcę o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. stanowi sumę:

100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2021 r. wynosi 1 zł na 1 litr oleju.

Pieniądze będą wypłacane w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bychawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 17.

Do pobrania: