Granty PPGR. Wsparcie dla dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym
dotyczy rodzin pracowników byłej gorzelni w Woli Gałęzowskiej

image_pdfimage_print

Gmina Bychawa w ramach programu Polska Cyfrowa będzie wnioskować o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich zamieszkujący w Gminie Bychawa, mogą składać w Urzędzie Miejskim w Bychawie stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje rodzinom byłych pracowników gorzelni w Woli Gałęzowskiej, których:

1) dziecko jest w trakcie nauki szkolnej tj. dzieci od klasy „0” do ukończenia szkoły średniej/technikum;
2) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
3) dziecko jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
4) dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
W ramach wsparcia dziecko może otrzymać laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Zalecane jest dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danych PPGR (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7)

Termin składania dokumentów:
04.11.2021 r. do godz. 13:00 w Puncie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa, telefon 815660004

Logo CPPC