Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

image_pdfimage_print

27 marca 2012r. (wtorek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw oświaty

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Zaraszowie,
b) planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów w gminie Bychawa,
c) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Bychawa.
2. Sprawy bieżące.

28 marca 2012r. (środa) godz. 15.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
2. Sprawy bieżące.

28 marca 2012r.
(środa) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2012.
2. Problemy finansowe BLKS „Granit”.
3. Sprawy bieżące.

29 marca 2012r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) współpracy z Karpacką Spółką Gazownictwa Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Zakład Gazowniczy w Lublinie przy gazyfikacji gminy Bychawa,
b) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2012 roku,
c) zaopiniowania uchwały Nr XIX/251/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Bychawa,
2. Sprawy bieżące.

29 marca 2012r.
(czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.
2. Sprawy bieżące.