Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – kwiecień 2018

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) godz. 12.15 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
b) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz scalenia i podziału nieruchomości,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
3. Analiza stanu dróg gminnych
4. Sprawy bieżące

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) godz. 13.15 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy.
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
3. Ocena zasobów pomocy społecznej.
4. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
5. Sprawy bieżące.

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018,
c) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej oraz rzeczowej Województwu Lubelskiemu.
3. Sprawy bieżące.