Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – lipiec 2018

12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bychawa.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Spawy bieżące

12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 13.30 posiedzenie Komisji do spraw komunalnych i mieszkaniowych
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
a) uchwalenia regulaminu korzystania z fontanny zlokalizowanej w parku miejskim przy ul. M. J. Piłsudskiego w Bychawie oraz z terenu przy fontannie,
b) przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Bychawa do organu regulacyjnego.
2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Bychawa na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Spawy bieżące

12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 14.00 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwał w sprawach:
a) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu,
b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
2. Analiza stawek za zajęcie pasa drogowego.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Sprawy bieżące

12 lipca 2018 r. (czwartek) godz. 14.30 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2018.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Sprawy bieżące.