Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – listopad 2022

image_pdfimage_print

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) godz. 10.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 30 listopada 2022 r. (środa)  godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
 3. Współpraca z gminami partnerskimi.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw oświaty 30 listopada 2022 r. (środa)  godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 listopada 2022 r. (środa)  godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
 3. uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bychawa na lata 2022 – 2025 z perspektywą do 2029 roku”,
 4. sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XXX/227/2021 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 30 czerwca 2021 r.
 5. Ocena realizacji usług komunalnych.
 6. Opinia projektów zarządzeń Burmistrza Bychawy w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 8. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 30 listopada 2022 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. uchwalenia wielkości i terminu wnoszenia składki członkowskiej do Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach na rok 2023,
 3. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2023 rok,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bychawa,
 5. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Bychawa,
 6. zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 7. Opinia projektów zarządzeń Burmistrza Bychawy w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki prawa handlowego i objęcia udziałów.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 9. Sprawy  bieżące.