Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2022

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
  a) rozpatrzenia petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bychawa za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych,
  b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 12.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bychawa,
  b) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Bychawie,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wola Gałęzowska,
  e) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2022 roku.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 30 marca 2022 r. (środa) godz. 13.45
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Bychawa za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych
  b) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Bychawa na rok 2023,
  c) uchylenia Uchwały Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Bychawa,
  d) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  e) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.