Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – marzec 2023

image_pdfimage_print

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2023 roku,
  c) zmieniająca uchwałę nr XLI/309/2022 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Bychawa prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) – Olszowiec – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 3+651 i Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków-Kolonia od km 0+000 do km 2+302 na terenie Gminy Bychawa.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 12.00
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy Bychawa na rok 2024,
  b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2023,
  d) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.