Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – styczeń 2023

image_pdfimage_print

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 25 stycznia 2023 r. (środa) godz. 11.00

Porządek posiedzenia:

 1. Rozpatrzenie skargi na działanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy –25 stycznia 2023 r. (środa) godz. 12.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. przyjęcia programu osłonowego Gminy Bychawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 25 stycznia 2023 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu budżetu Gminy Bychawa na rok 2023.
 2. Ustalenie planu pracy Komisji na rok 2023.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 25 stycznia 2023 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
 4. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy  bieżące.