XLVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2023 r.

Drukuj artykuł

Informuję, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 stycznia (środa) 2023 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu,
  b) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bychawa,
  c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
  d) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu w Gminie Bychawa uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców,
  e) przyjęcia programu osłonowego Gminy Bychawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  g) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na 2023 rok,
  h) wieloletniej prognozy finansowej,
  i) uchwały budżetowej na rok 2023.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń