III sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 r.

Ze względów technicznych, sesja została przeniesiona na godzinę 12.00 w piątek 28 grudnia 2018 r.

Informuję, że III sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 27 grudnia (czwartek) 2018 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Informacja na temat funkcjonowania Bychawskiego Centrum Kultury.
 5. Informacja na temat funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
 6. Prezentacja projektu budżetu gminy na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) planu pracy Rady Miejskiej w Bychawie na rok 2019,
  b) obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459 położona w miejscowości Wincentówek – w obrębie nr 27 – Wincentówek, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 159/4, 159/5 i 240 położonych w miejscowości Kosarzew Dolny-Kolonia – w obrębie nr 11 – Kosarzew Dolny-Kolonia gmina Bychawa oraz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 1470 i 2598 położone w miejscowości Bychawa – w obrębie nr 1 – Bychawa Miasto.
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Bychawa,
  d) wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bychawa do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „PROEKOB” z siedzibą w Bełżycach,
  e) zmiany Uchwały Nr XXXVII/254/2018 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
  f) diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Bychawie,
  g) zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń