Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Bychawa za rok 2018

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Bychawy przedstawił Raport o stanie Gminy Bychawa za rok 2018.

W związku z powyższym podczas sesji Rady Miejskiej w Bychawie, która odbędzie się  27 czerwca 2019 roku, mieszkańcy mogą uczestniczyć w debacie nad Raportem o Stanie Gminy. Sesja odbywać się będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22,  od godz. 15.00.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami co najmniej 20 osób należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bychawie, Urząd Miejski w Bychawie pok. 28, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek – piątek  7.15-15.15, najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję tj. do 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.15.

Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności zgłoszeń.

W załączeniu wzór zgłoszenia do debaty.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych – RODO znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bychawie pod adresem: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=311

Przewodniczący Rady

   Grzegorz Szacoń