VIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 27 czerwca 2019 r.

Informuję, że VIII sesja Rady Miejskiej w Bychawie, odbędzie się w dniu 27 czerwca (czwartek) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 5. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  d) powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników,
  e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Bychawa,
  f) zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  g) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 7. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bychawy.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
 10. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2019 r.
 11. Wyznaczenie przedstawiciela Rady Miejskiej w Bychawie oraz przedstawiciela sołtysów do składu Gminnej Rady Seniorów.
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady  Grzegorz Szacoń