INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 11 maja 2020 r. o zmianach w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Pismo do pobrania:


PN-VII.0520.26.2020
INFORMACJA
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 11 maja 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) informuję o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) – sprostowanie „Informacji Wojewody
Lubelskiego z 5 maja 2020 r.”;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 820).
1) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.
Na stronie 6 „Informacji Wojewody Lubelskiego z dnia 5 maja 2020 r.” po wprowadzeniu do wyliczenia o czasowym,
do odwołania, ograniczeniu wykonywania działalności leczniczej w pkt 5 powinno być:
5) sprawowania opieki stomatologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej
nad uczniami.
2) DOTYCZY ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 7 MAJA 2020 R. ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW Z DNIA 2 MAJA 2020 R.
Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów
działalności przedsiębiorców oraz obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych
Po wprowadzeniu do wyliczenia „Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie:” „1) prowadzenia przez przedsiębiorców
oraz przez inne podmioty działalności:” – zmianie uległa lit. c, która otrzymuje brzmienie:
c) twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale
90.0), z wyłączeniem galerii sztuki (z wyjątkiem stanowiących część statutową działalności domów kultury albo ośrodków
kultury), w tym centrów sztuki, oraz biur wystaw artystycznych.
Po wprowadzeniu do wyliczenia wskazującego na wyłączenia w ograniczeniu działalności sportowej (PKD dział 93.0 grupa 93.1)
i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część
obiektu rekreacyjnego (PKD dział 93.0 podklasa 93.29.Z) zmianie uległ:
a) tiret pierwsze i drugie, które otrzymują brzmienie:

 • na stadionach sportowych, otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne boiskach (w tym
  szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów
  motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych
  torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz
  otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym
  samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi,
 • na otwartych i półotwartych posiadających rozsuwane ściany boczne kortach tenisowych, przy czym na jednym korcie
  tenisowym mogą przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 4 osoby i 1 trener korzystające z tego kortu,
  z wyłączeniem jego obsługi.
  b) tiret piąte, który otrzymuje brzmienie:
 • na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach prowadzonych
  przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz Pucharze Polski lub ligę zawodową
  działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – bez udziału publiczności.

Przepisy przejściowe i przepis końcowy
Po przepisie, § 20 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 maja 2020 r., wskazującym ilość osób przebywających w tym
samym czasie na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą
w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna – wprowadzono przepis:
1a. Na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego seniorów w rozgrywkach
prowadzonych przez polski związek sportowy w drugiej i trzeciej klasie rozgrywkowej oraz w Pucharze Polski w sporcie
piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie:
1) od dnia 8 maja do dnia 9 maja 2020 r. nie więcej niż 14 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem
ich obsługi;
2) od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2020 r. nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem
ich obsługi.
Pozostałe przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792) pozostają bez zmian i są obowiązujące.


WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka