*KONTROLE SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!*

image_pdfimage_print

Nowelizacja Prawa Wodnego oraz niektórych innych ustaw nałożyła na gminy obowiązek przeprowadzenia powszechnej kontroli nieruchomości wyposażonych w szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Prowadzony jest cykl kontrolny w tym zakresie na terenie naszej gminy (kontrole przewidziane są raz na 2 lata).

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Bychawa o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonywania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Bychawie (pokój nr 10 na parterze) dokumentów, takich jak:

umowa zawarta z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

dowody uiszczenia opłaty za te usługi,

ankieta załączona poniżej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.


Załącznik