LX sesja Rady Miejskiej w Bychawie – 6 marca 2024 r.

image_pdfimage_print

Informuję, że LX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 6 marca (środa) 2024 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. 
  2. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa”.
  3. Zgłaszanie interpelacji.
  4. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,

d) Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bychawa w 2024 roku,

e) przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Bychawa na lata 2020-2023”,

f) przyjęcia programu osłonowego Gminy Bychawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bychawa,

h) określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bychawa lub jej jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia tych ulg,

i) zmian wieloletniej prognozy finansowej,

j) zmian w uchwale budżetowej na rok 2024,

k) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.

6. Sprawy organizacyjne.

7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                                       Grzegorz Szacoń


Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – KLIKNIJ TUTAJ!