Można już składać wniosek o świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej – to dodatkowe 200 zł miesięcznie

image_pdfimage_print

O świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł miesięcznie mogą ubiegać się druhowie OSP, po osiągnięciu wieku emerytalnego, którzy brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

Zachęcam druhów, którzy ukończyli 65 lat oraz druhny, które ukończyły 60 lat i brali bezpośredni udział w działaniach ratowniczych do przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku o świadczenie ratownicze. Służba OSP to poświęcony czas dla lokalnej społeczności, ratowania mienia i życia ludzkiego. Przyznany dodatek w postaci świadczenia ratowniczego niech będzie podziękowaniem za wysługę lat w ochotniczej służbie – mówi Janusz Urban Burmistrz Bychawy.

Przypomnijmy komu przysługuje świadczenie:

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi OSP, który:

czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:

 • w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat
 • w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat

oraz osiągnął:

 • w przypadku mężczyzn – 65 rok życia
 • w przypadku kobiet – 60 rok życia.

Mieszkaniec ubiegający się o świadczenie ratownicze musi wykazać konkretny okres bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych jest:

 • od 1 stycznia 2022 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP
 • od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. – dokumentacja prowadzona przez PSP lub pisemne oświadczenie 3 świadków
 • do 31 grudnia 2011 r. – pisemne oświadczenie 3 świadków.

Zasady odnoszące się do osób powołanych na świadków:

Co najmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, który ma potwierdzić bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych (m.in. Burmistrz, Starosta, pracownik Urzędu Miejskiego bądź Starostwa Powiatowego, Dyrektor Szkoły, Radny Gminy bądź Powiatowy PSP lub Policji itp.)

Dopuszcza się więcej niż trzech świadków, w przypadku gdy okres pełnienia funkcji przez osobę publiczną jest krótszy niż wskazany przez wnioskującego o przyznanie świadczenia ratowniczego.

Świadkiem nie może być:

 • małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy,
 • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli,
 • osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej,
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Jak uzyskać świadczenie ratownicze OSP:

Pobierz i wypełnij wniosek wraz z klauzulą RODO. Wniosek można pobrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Bychawie lub ze strony internetowej www.bychawa.pl.

Znajdź co najmniej 3 świadków, którzy poświadczą Twoje czynne uczestnictwo w działaniach ratowniczych. Jednym z trzech świadków musi być osoba, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Ważne: osoba ta może poświadczać tylko okres, w którym pełniła funkcję publiczną lub w którym była zatrudniona w urzędzie.

Pobierz i wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenie o udziale w działaniach lub akcjach ratowniczych.

Umów się, a następnie udaj do Urzędu Miejskiego w Bychawie w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków. Podpis pod oświadczeniem musi być złożony w obecności Burmistrza Bychawy lub upoważnionego pracownika.

Do Burmistrza Bychawy należy złożyć:

 • wypełnione podanie o potwierdzenie oświadczeń oraz klauzulę RODO
 • wypełnione oświadczenie świadków (co najmniej 3).

Więcej informacji w zakresie składania pisemnych oświadczeń świadków można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bychawie pod numerem telefonu 81 566 00 04 wew. 54.

Wypełnione i kompletne dokumenty należy złożyć w komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Antoniego Szczerbowskiego 6, 20-012 Lublin.

Załączniki: