Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2024

image_pdfimage_print

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U. z 2023 r. poz. 571) oraz pkt 2 Rozdział 11 Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, stanowiącego załącznik do uchwały Nr LVII/425/2023 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2023 r. poz. 6930), Burmistrz Bychawy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Celem naboru jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Bychawa w 2024 r. mogą być osoby, które są członkami lub osobami wskazanymi (nie będące ich członkami) przez organizacje lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie spełniając następujące kryteria:

1. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają w pełni z praw publicznych,

2. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności,

3. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych      (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym zadaniu publicznym, jak również nie mogą brać udziału osoby pozostające z oferentami w takim stosunku prawnym i faktycznym, który mógłby wywołać stronniczość.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy na kandydata członka komisji, który stanowi załącznik do ogłoszenia należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa do dnia 16 stycznia 2024 r. do godz. 15.15.

Burmistrz Bychawy po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń i oświadczeń przygotowuje listę kandydatów do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert. Uwzględniając rodzaj zadania ogłoszonego w konkursie, Burmistrz Bychawy powołuje z listy przedstawiciela organizacji pozarządowej do składu komisji konkursowej.


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=1966777