Ogłoszenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie o pomocy żywnościowej

image_pdfimage_print

2016-09-06 fead

W związku z podpisaniem porozumienia o współpracy partnerskiej z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 201402-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 pomiędzy Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym Fundacja Bank Żywności w Lublinie, a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bychawie jako Organizacją Partnerską o zasięgu Lokalnym informujemy, że Ośrodek rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Każda osoba ubiegająca się o pomoc w ramach Programu obowiązkowo wypełnia część B skierowania tj. Oświadczenie o dochodach netto rodziny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Beneficjentami Programu mogą być osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, bezdomności, niepełnosprawności, potrzeby ochrony macierzyństwa, choroby lub innej uzasadnionej  przyczyny i spełniające kryterium dochodowe określone w art.  8 ustawy o pomocy społecznej.

Kwoty kryterium dochodowego wynoszą: 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie i są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dotyczącymi Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenia za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

– odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

– dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się:

–  świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

– zasiłku celowego,

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693);

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.

Zebranie oświadczeń i wydanie skierowań jest warunkiem podpisania przez Ośrodek Pomocy Społecznej umowy z Bankiem Żywności w Lublinie w celu rozpoczęcia wydawania żywności.

Dlatego też zapraszamy wszystkie osoby spełniające warunki kwalifikujące do przyznania tej formy pomocy, o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie w celu złożenia oświadczenia o dochodach i pobrania skierowania.

Dodatkowe informacje dot. Programu można uzyskać pod nr telefonu: 81 56 60 127.

Teresa Szopa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

w Bychawie