Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

image_pdfimage_print

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ogłoszonym w dniu 11.01.2024 r. został wybrany oferent:

1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy Granit, tytuł zadania publicznego „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej i siatkowej”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 180 000,00 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy).


https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=355&action=details&document_id=1971099