Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

Bychawa, dnia 05 grudnia 2018 r.

Burmistrz Bychawy ogłasza
Przetarg Pisemny Nieograniczony na sprzedaż „drzew na pniu”

1. Określenie przedmiotu przetargu:
„Sprzedaż 33 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Bychawa, połączoną z ich wycinką, uprzątnięciem terenu oraz wywozem pozyskanego materiału drzewnego”.

Lp. Gatunek Obwód pnia drzewa w cm
na wys. 130 cm
Miejscowość Nr ew. działki
Zadanie Nr 1
Znak sprawy: GPK.6131.104.2018
1 Klon 200+98+180 Wola Gałęzowska 536
2 Klon 78+85+101+80+90+82+79 Wola Gałęzowska 536
3 Klon 55+30+61+60+82 Wola Gałęzowska 536
4 Klon 48+55+69+76 Wola Gałęzowska 536
5 Klon 170 Wola Gałęzowska 536
Zadania Nr 2
Znak sprawy: GPK.6131.55.2017
6 Topola 117 Bychawka Pierwsza 496/2
7 Topola 257 Bychawka Pierwsza 496/2
8 Klon 196 Bychawka Pierwsza 496/2
9 Topola 286 Bychawka Pierwsza 496/2
10 Topola 190 Bychawka Pierwsza 496/2
11 Topola 226 Bychawka Pierwsza 496/2
12 Topola 160 Bychawka Pierwsza 496/2
13 Topola 160 Bychawka Pierwsza 496/2
14 Topola 180 Bychawka Pierwsza 496/2
15 Topola 200 Bychawka Pierwsza 496/2
16 Topola 98 Bychawka Pierwsza 496/2
17 Topola 227 Bychawka Pierwsza 496/2
18 Topola 295 Bychawka Pierwsza 496/2

 

1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. dla poszczególnych zadań.
2. Cena wywoławcza:
– Zadanie Nr 1 wynosi: 356,40 zł brutto
– Zadanie Nr 2 wynosi: 3 080,31 zł brutto

2. Oferty opiewające na niższą cenę niż cena wywoławcza podana w ogłoszeniu, zostaną uznane za nieważne – jako niespełniające warunków ogłoszenia.
3. Oferent zobowiązany jest na własny koszt do wycinki drzew, uprzątnięcia terenu z pozostałości po przeprowadzonej wycince, oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonej wycinki pod względem BHP i bezpieczeństwa ruchu, wypłaty odszkodowań za ewentualne szkody na mieniu osobom trzecim wyrządzone podczas wycinki, ewentualne wyłączenie linii energetycznej lub telekomunikacyjnej.
4. Oferent zobowiązany jest do wywiezienia ściętych drzew i gałęzi. Pnie drzew powinny być wycięte jak najniżej przy poziomie gruntu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2018 r. o godzinie 11.15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa Pokój Nr 12
6. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy:
– posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu umowy,
– posiadają uprawnienia lub dysponują pracownikami z uprawnieniami do obsługi pił mechanicznych,
– mają w dyspozycji sprzęt wymagany przy realizacji umowy,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– akceptują wzór umowy.

7. Sprzedawca zawrze umowę kupującym, który zaoferuje najwyższą kwotę zakupu drzew „na pniu”.
8. Kupujący zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew do dnia 31 grudnia 2018 r. i uprzątnięcia terenu z gałęzi nie później niż do 18 stycznia 2019 r.
9. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym Sprzedawcy.
2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, opieczętowaną pieczęcią Kupującego i osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu oraz podpisania przez te osoby, łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami.
3) Oferta Kupującego może dotyczyć wszystkich zadań objętych przetargiem lub części zadań.
4) Każdy Kupujący może złożyć tylko jedna ofertę. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w jednym egzemplarzu.
5) Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bychawie do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 11.00
6) Koperta powinna być zaadresowana. Adres powinien zawierać:
– pełną nazwę Sprzedawcy,
– kod, miejscowość,
– ulicę nr domu, nr pokoju
Ponadto, koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta – sprzedaż drzew „na pniu” Zadanie Nr…….” oraz posiadać oznaczenie: „Nie otwierać przed dniem 12 grudnia 2018 r. przed godz. 11.15”.
10. W przetargu mogą wziąć udział tylko Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu w całości.
11. Zapewnienie należytego wykonania umowy:
1) dla zapewnienia należytego wykonania umowy, tj. terminowego wykonania wycinki, uporządkowania miejsca po wycince z konarów i gałęzi, przywrócenia działki gminnej (pasa drogowego drogi gminnej) do stanu pierwotnego Kupujący wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto na konto Sprzedawcy:
Nr 97 8685 0001 0017 3892 2000 0060 prowadzone przez Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie.
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem umowy (przy czym liczy się data wpływu na konto Sprzedawcy).
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Kupującemu w ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze wykonania prac po zakończeniu całości prac, o których mowa w przedmiocie umowy.
4) zabezpieczenie przepada na rzecz Sprzedawcy w przypadku:
– niewykonania w terminie umownym wycinki drzew,
– nieuprzątnięcia w terminie umownym działki gminnej z pozostałości po wycince.
12. Środki odwoławcze Kupującym nie przysługują.
13. W przypadku gdy Kupujący, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy Sprzedawca wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych.
14. Do wycinki drzew będzie można przystąpić po uprzednim dokonaniu zapłaty za zakupione drzewa.
15. Zapłatę należy uiścić w ciągu 7 dnia od daty wystawienia faktury na konto wskazane na fakturze.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania, którejkolwiek z ofert i podania przyczyny.

załącznik: 2018-12-05 Ogłoszenie o Przetargu