Regulamin Konkursu na Wieniec Publiczności podczas Dożynek Gminnych w Bychawie w dniu 20 sierpnia 2023 r.

image_pdfimage_print

I.  Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na Wieniec Publiczności.

2. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują w dniu 20 sierpnia 2023 r. podczas Dożynek Gminnych w Bychawie.

3. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Bychawy.

4. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej www.bychawa.pl.

5. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w regulaminie.

II.  Cel konkursu

1. Promowanie tradycji ludowych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej.

2. Prezentacja najładniejszych wieńców dożynkowych z terenu gminy Bychawa.

3. Promocja walorów wsi polskiej.

III.  Uczestnicy konkursu

1. Wieniec Publiczności będzie wybierać publiczność biorąca udział w Dożynkach Gminnych w Bychawie w dniu 20 sierpnia 2023 r.

2. Karty do głosowania będzie można pobrać w namiocie promocyjnym Gminy Bychawa na stadionie miejskim w Bychawie.

3. Liczba kart będzie ograniczona i wydawana do wyczerpania lub do godziny podanej na scenie przez organizatora.

4. Każda osoba oddająca głos, w momencie wrzucania karty głosowania do urny, otrzyma kupon konkursowy, który weźmie udział w losowaniu nagrody.

5. Losowanie odbędzie się na scenie głównej podczas rozstrzygnięcia konkursu.

IV.  Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową powołuje organizator.

2. Komisja konkursowa podsumuje ilość oddanych głosów, wyłoni jednego zwycięzcę i sporządzi protokół.

V.  Nagrody

1. Twórcy wieńca, który uzyska największą liczbę głosów i wygra Konkurs na Wieniec Publiczności otrzymają nagrodę ufundowaną przez sponsora.

2. Spośród publiczności biorącej udział w głosowaniu zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę główną.

3. Kolejne dwie wylosowane osoby otrzymają nagrody w formie upominków.

VI.  Postanowienia końcowe

1. Zmiany do regulaminu ma prawo wprowadzić wyłącznie Burmistrz Bychawy.

2. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

3. Wzięcie udziału w Konkursie na Wieniec Publiczności oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przewodniczącego delegacji dożynkowej (w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, miejscowości) przez Urząd Miejski w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

4. Wzięcie udziału w Konkursie na Wieniec Publiczności oznacza również wyrażenie zgody Urzędowi Miejskiemu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa na publikację danych osobowych przewodniczącego delegacji dożynkowej w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy Bychawa, a także na upublicznienie podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.

5. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

1) ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Burmistrz Bychawy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez email iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji założeń Konkursu na Wieniec Publiczności; publikacji w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy Bychawa; a także upublicznione podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.

4) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5) INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW Państwa dane mogą zostać przekazane:

– organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań);

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

– osobom, które z upoważnienia Administratora będą przetwarzać dane osobowe.

6) OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wieczyście od dnia zakończenia sprawy.

7) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. d, e RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa w ust. 3.

9) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.


Załącznik