Regulamin Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych dla Dożynek Gminnych w Bychawie w dniu 20 sierpnia 2023 r.

image_pdfimage_print

I. Postanowienia ogólne

1. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują podczas Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2023 r.

2. Organizatorem Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych jest Burmistrz Bychawy.

3. Organizator zastrzega sobie w szczególnych okolicznościach prawo dokonywania zmian w regulaminie.

4. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej www.bychawa.pl.

II. Cel konkursu

1. Prezentacja oraz wybór najpiękniejszych wieńców: tradycyjnego i współczesnego.

2. Upowszechnianie oraz kultywowanie tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów.

3. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja dorobku kulturalnego wsi polskiej.

III. Zgłaszanie i uczestnictwo

1. Zgłoszenia wieńców do konkursu przyjmowane są w dwóch kategoriach: wieńce tradycyjne i wieńce współczesne.

1) wieńce tradycyjne – będą oceniane pod względem zgodności z tradycją w zakresie: kompozycji, formy, techniki wykonania i materiału. Ocenie poddawane będą wyłącznie wieńce wykonane z materiałów naturalnych techniką tradycyjną. Wieńce nie mogą być wykonane z plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów lub innych elementów syntetycznych. Materiały stosowane do wykonania wieńca dożynkowego, dla przykładu: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła uprawiane itp. muszą być uprawiane na terenie powiatu lubelskiego. Niedopuszczalne jest zastosowanie owoców i kwiatów z uprawy nienaturalnej oraz współcześnie modyfikowanych zbóż, np. pszenżyto. Do kryteriów oceny wieńców będą zastosowane m. in.: walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw, architektura bryły oraz ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych (historycznie – tradycyjny wieniec dożynkowy na ziemiach polskich wykonywany był w kształcie korony lub stożka). Ośpiewanie wieńca dożynkowego zgodnie z tradycją danego regionu. Możliwość prezentacji sceny rodzajowej nawiązującej do tradycyjnych zwyczajów żniwnych oraz prac z nimi związanych.

2) wieńce współczesne – będą oceniane pod względem sposobu ich wykonania zgodnie ze współcześnie obowiązującymi trendami, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technik i materiałów, różnorodności użytych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy zbóż, owoce, warzywa, kwiaty, zioła – uprawiane na terenie powiatu lubelskiego. Do kryteriów oceny wieńców zaliczyć można, m. in.: walory estetyczne, w tym kompozycja, dobór barw oraz architektura bryły.

2. Wieńce dożynkowe biorące udział w Konkursie nie powinny przekraczać rozmiarów:

1) wysokość do 180 cm,

2) szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm,

3) wieńce swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych i poczucia moralności.

3. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać zgodnie z kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Bychawie.

4. Wykonawcą wieńca może być sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy lub inna organizacja bądź stowarzyszenie działające na terenie gminy.

5. Delegacje z wieńcami przyjeżdżają na koszt własny.

IV. Komisja konkursowa

1. Komisję konkursową powołuje organizator.

2. W skład komisji konkursowej wchodzi po jednym przedstawicielu: instytucji kultury, Gminnej Rady Seniorów w Bychawie, Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Komisji do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej Rady Miejskiej w Bychawie.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny wieńców i rozstrzyga konkurs w dniu uroczystości dożynkowych.

4. Każdy członek komisji konkursowej zobowiązany jest do oceny dwóch wieńców w obydwu kategoriach poprzez oddanie głosu na karcie do głosowania: 1 głos na wieniec tradycyjny oraz 1 głos na wieniec współczesny.

5. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej wieńców o wyniku konkursu decyduje losowanie.

6. Z prac komisji konkursowej sporządzony jest protokół i podpisany przez wszystkich jej członków.

V. Nagrody

1. Komisja konkursowa przyznaje nagrody w obydwu kategoriach: za pierwsze miejsce – 1000 zł brutto, drugie miejsce – 800 zł brutto, trzecie miejsce – 600 zł brutto.

2. Laureaci pierwszych miejsc w obydwu kategoriach Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych (tj. wieniec tradycyjny oraz wieniec współczesny) będą reprezentować Gminę Bychawa na Dożynkach Powiatowych w Radawcu Dużym w dn. 27 sierpnia 2023 r.

3. Pozostałe wieńce otrzymują wyróżnienia finansowe, których wysokość uzależniona jest od ilości zgłoszonych wieńców.

VI. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie oraz sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator.

2. Wzięcie udziału w Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przewodniczącego delegacji dożynkowej (w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, miejscowości) przez Urząd Miejski w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

3. Wzięcie udziału w Gminnym Konkursie Wieńców Dożynkowych oznacza również wyrażenie zgody Urzędowi Miejskiemu w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa na publikację danych osobowych przewodniczącego delegacji dożynkowej w zakresie imienia, nazwiska, miejscowości w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy Bychawa, a także na upublicznienie podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.

4. Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

1) ADMINISTRATOR DANYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bychawy z siedzibą w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

2) DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Burmistrz Bychawy wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo skontaktować się poprzez email iod@bychawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji założeń Gminnego Konkursu Wieńców Dożynkowych; publikacji w „Głosie Ziemi Bychawskiej”, na stronie internetowej www.bychawa.pl i mediach społecznościowych Gminy Bychawa; a także upublicznione podczas wydarzenia przebiegającego pod nazwą Dożynki Gminne w Bychawie organizowanego w danym roku oraz w siedzibie Administratora.

4) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5) INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW Państwa dane mogą zostać przekazane:

– organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań);

– podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

– osobom, które z upoważnienia Administratora będą przetwarzać dane osobowe.

6) OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, do czasu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także do czasu przedawnienia roszczeń. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Państwa dane osobowe będą przetwarzane wieczyście od dnia zakończenia sprawy.

7) PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. d, e RODO) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie celu, o którym mowa w ust. 3.

9) INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

W PONIŻSZYM ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA ZNAJDUJE SIĘ KARTA ZGŁOSZENIA DO GMINNEGO KONKURSU WIEŃCÓW DOŻYNKOWYCH 2023!


Załącznik