„Rodzina 500 plus” w naszej gminie

image_pdfimage_print

2016-02-25 www przycisk rodzina 500plus 550

Przypominamy, że od dnia 1 marca 2016 r. została uruchomiona w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim infolinia dla mieszkańców województwa i samorządów w sprawie realizacji rządowego Programu „Rodzina 500 plus”. W ramach infolinii pracownicy samorządów mogą uzyskać informacje na temat sposobu realizacji ustawy, mieszkańcy natomiast mogą zapytać o uprawnienia do świadczenia wychowawczego.

Infolinia cieszy się dużym zainteresowaniem głównie mieszkańców, którzy poruszają kwestie dotyczące ustalania składu i dochodu rodziny, niezbędnej dokumentacji uprawniającej do świadczenia wychowawczego oraz zagadnień związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku, gdy jeden z członków rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dodatkowe informacje o Programie
www.mpips.gov.pl strona internetowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.lublin.uw.gov.pl strona internetowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

(22) 529 06 68 – infolinia Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

(81) 74 24 240 – infolinia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

 


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 r.

W okresie od 1 do 8 kwietnia 2016 r. zostanie uruchomiony kilkustanowiskowy punkt przyjęć interesanta w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie (parter). Wnioski będą przyjmowane w poniedziałki i środy w godzinach od 7:15 do 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:15 do 15:00.

Począwszy od 11-04-2016 r. obsługa wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie odbywała się w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie (pierwsze piętro) w poniedziałki i środy w godzinach od 7:15 do 17:00 oraz we wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 7:15 do 15:00, zaś od 1-05-2016 r. wnioski przyjmowane będą w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:00.

Wnioski będzie można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Empatia, e-PUAP, udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, (ZUS PUE), banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

Wnioski wraz z załącznikami są już dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.


 

Od 1 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie będzie można osobiście składać wnioski na świadczenie wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W tym dniu wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195). Urząd Miejski w Bychawie wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, przygotowuje się do realizacji tak ważnego z punktu oczekiwań społecznych zadania. W gminie Bychawa zameldowanych jest 1360 rodzin wychowujących 2161 dzieci. Szacujemy, że świadczenie będzie wypłacone na ok. 1500 dzieci. Przewidywany roczny koszt świadczeń w naszej gminie to 9 mln zł. Są to wstępne szacunki, gdyż nie jest dokładnie znana sytuacja dochodowa rodzin . Obsługa rządowego „Programu 500 plus” wymagać będzie dodatkowego zatrudnienia pracownika w Ośrodku Pomocy Społecznej a także przeszkolenia pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi w celu sprawnego przyjmowania wniosków. W Ośrodku Pomocy Społecznej rozpoczęły się prace w zakresie urządzania pomieszczeń, przygotowania odpowiedniego zaplecza organizacyjnego i sprzętowego i kadrowego.

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka zamieszkujący na terenie Gminy Bychawa. Wnioski składa się w miejscu zamieszkania rodziny – nie w miejscu zameldowania.

 

Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek w wysokości 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają wsparcie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, jest rok kalendarzowy 2014.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć odpowiednio: 

– oświadczenia członków rodziny o dochodach nieopodatkowanych;

– w przypadku rolników – zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w ha przeliczeniowych za 2014 r.;

– oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;

– dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;

 

Do dochodu rodziny wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie lub drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

– utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,

– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

 

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.

 

Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

 

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r., świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

 

Wszystkich zainteresowanych wnioskodawców serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, podczas którego pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie przedstawią podstawowe informacje dotyczące wypełniania i przedkładania stosownej dokumentacji. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie w dniu 16 marca 2016 r. o godz. 10.00.

 

Jolanta Cajzer, Katarzyna Chęć


 

Więcej szczegółowych informacji znajdą państwo na stronie