Uwaga przyszli przedsiębiorcy!

image_pdfimage_print

Od 31 marca 2009r. będzie obowiązywał jeden zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który jednocześnie stanowić będzie zgłoszenie do ZUS/KRUS, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

Ponadto informujemy, iż ustawą z dnia 10 lipca 2008r. O zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.  Nr 141, poz. 888), wprowadzono możliwość  zawieszania   i wznawiania wykonywania działalności gospodarczej na okres  od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

Obecnie przedsiębiorca składa kilka odrębnych wniosków do ewidencji działalności gospodarczej: o wpis do ewidencji, o zmianę danych, o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej oraz informację o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Od 31 marca 2009r. nowy wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest jednocześnie wnioskiem przedsiębiorcy o wpis lub aktualizację danych w REGON, ewidencji podatników, zgłoszeniem lub zmianą danych płatnika składek na ubezpieczenie społeczne. Po wpisaniu przedsiębiorcy do ewidencji lub zmianie jego danych, organ ewidencyjny przesyła niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 3 dni, dane z wniosku o wpis do ewidencji do właściwych instytucji.

Od 31 marca 2009r. Przedsiębiorca będzie mógł podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.
Oprócz dotychczasowych danych wniosek powinien zawierać także numer NIP Przedsiębiorcy, numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej, o ile oczywiście przedsiębiorca je posiada.
Z dniem 31 marca 2009r. wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie. Od zaświadczenia w zakresie aktualności danych objętych wpisem opłata skarbowa wynosi 17 zł.

Ponadto informujemy, iż ustawą z dnia 10 lipca 2008r. O zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), wprowadzono możliwość zawieszania i wznawiania wykonywania działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy.

– Wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej podlega informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej

– Przedsiębiorca, który zamierza zawiesić wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej)

– Przedsiębiorca, który zamierza wznowić  wykonywania działalności gospodarczejjest obowiązany dokonać zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

– Zgłoszenie informacji o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej jest zwolnione z opłat.

– Niezgłoszenie informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności skutkuje wykreśleniem wpisu  z ewidencji działalności gospodarczej.

– W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.