WNIOSEK o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bychawa

image_pdfimage_print

Bychawa, dnia ……………..

(imię i nazwisko lub nazwa i adres wnioskodawcy

 

Burmistrz BYCHAWY 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I KOMUNALNEJ

 

Proszę o zmianę przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki:

położonej przy ulicy………………

numer ewidencyjny………………

właścicielem działki jest (imię, nazwisko, adres)  …………

Proponowane kierunki zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu………

Uzasadnienie wniosku:……

(podpis wnioskodawcy)

Załącznik:

·   fragment mapy ewidencyjnej (lub zasadniczej) z oznaczonymi granicami terenu objętego wnioskiem.

 

Załącznik:

Wniosek do druku w wersji PDF