Zapraszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bychawa

image_pdfimage_print

2016-02-01 gospodarka niskoemisyjnaZainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na stronie internetowej http://www.bychawa.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 10.

Uwagi i opinie można składać w formie ustnej do protokołu, pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag, zamieszczonym na stronie internetowej oraz dostępnym
w siedzibie urzędu. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail:  projekty@bychawa.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

 

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 1 lutego 2016 r. do 10 lutego 2016 r. Nie przedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Burmistrz Bychawy.


Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., 1235.) oraz Uchwały Nr 52/306/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 02 września 2010 r. w/s określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Bychawa


Załączniki: