Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

image_pdfimage_print

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o konsultacjach nad projektem uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Data utworzenia: 2021-09-08 Obowiązujący: 2021-09-08 – 2021-09-22

Opis

Działając na podstawie uchwały NR LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Obowiązek konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wynika z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym a sektorem pozarządowym. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące swoją działalność statutową na terenie Gminy Bychawa, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

W związku z powyższym zapraszam organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Bychawa do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 8 do 22 września 2021 r.

Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 1. nazwa i adres,
 2. dane rejestrowe,
 3. osoby uprawnione do reprezentowania organizacji,
 4. imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

 1. zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@bychawa.pl
 2. zgłaszania uwag i opinii na piśmie osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Bychawie, ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.

Treść projektu uchwały została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa; w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Bychawa www.bychawa.pl.

Uchwała Nr ………………..
Rady Miejskiej w Bychawie

z dnia ……………….. 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) oraz art. 7a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 • 1. Ustanawia się nagrodę Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • 2. 1. Nagrody mogą być przyznawane osobom fizycznym zamieszkałym na terenie gminy Bychawa, osobom prawnym oraz innym podmiotom mającym siedzibę na terenie gminy Bychawa, na podstawie całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.
 1. Nagroda Gminy Bychawa ustanowiona została w celu:

1) uhonorowania osób i podmiotów wybitnie wyróżniających się w swojej działalności kulturalnej lub których nagrodzona działalność w znaczący sposób wiąże się z Bychawą,

2) stworzenia szansy samorealizacji osobom i podmiotom dynamicznym i pomysłowym,

3) urozmaicenia oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców gminy,

4) poszukiwania nierutynowych sposobów pobudzania życia kulturalnego gminy Bychawa,

5) stworzenia dla działaczy i animatorów kultury zachęty i motywacji do podejmowania przedsięwzięć ambitnych o wysokich walorach artystycznych.

 • 3. 1. Nagrody mają formę nagród pieniężnych i przyznawane są za osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt dorobku działalności.
 1. Środki na wypłatę nagrody zapewnia się każdorazowo w budżecie gminy.
 2. Nagrodę stanowi kwota od 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc) do 2500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) brutto oraz dyplom okolicznościowy.
 3. O wysokości nagród decyduje Burmistrz Bychawy w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.
 • 4. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie nagród są:

1) organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w sferze kultury,

2) instytucje kultury,

3) właściwa merytorycznie komisja Rady Miejskiej w Bychawie,

4) organy administracji państwowej i samorządowej.

 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 • 5. 1. Wnioski do nagrody za osiągnięcia dokonane w danym roku kalendarzowym oraz za całokształt dorobku należy składać w terminie do 31 marca roku następującego po roku, za który jest przyznawana nagroda.
 1. Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Bychawie lub drogą pocztową na adres Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Partyzantów 1, 23-100 Bychawa.
 2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca podlega wezwaniu do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
 3. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) cofnięcia przez wnioskodawcę wniosku,

2) rezygnacji bądź śmierci kandydata,

3) wystąpienia braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w terminie.

 • 6. 1. Oceny kandydatur dokonuje Komisja powołana przez Burmistrza Bychawy, kierując się kryteriami zawartymi w § 2, przedstawiając niezwłocznie swoją opinię Burmistrzowi Bychawy.
 1. Komisja przedkłada opinię podjętą większością głosów na posiedzeniu przy obecności co najmniej 50% członków.
 2. W skład Komisji wchodzą z zastrzeżeniem ust. 4:

1) Sekretarz Gminy,

2) Przewodniczący merytorycznej komisji Rady Miejskiej w Bychawie,

3) Naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Bychawie,

4) Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie,

5) Dyrektor Bychawskiego Centrum Kultury.

 1. Wnioskodawca nie może być członkiem Komisji.
 • 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bychawy.
 • 8. Traci moc uchwała Nr XIX/119/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372) do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania te obejmują sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

W związku z powyższym w Gminie Bychawa uchwalona została uchwała w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Zmiany w powyższej uchwale dotyczą:

 • zwiększenia maksymalnej kwoty nagrody – z 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące) do 2500 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset) brutto
 • dodania załącznika do uchwały zawierającego Wniosek o przyznanie nagrody Gminy Bychawa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych i Klauzulę informacyjną. Zmiana ta wpłynie na ujednolicenie formularza wniosku oraz przejrzystość procedury przyznawania nagrody.

Plik źródłowy