Zastrzeż swój numer PESEL lub cofnij zastrzeżenie!

image_pdfimage_print

W dniu 1 czerwca 2024 roku wejdzie w życie obowiązek weryfikacji przez instytucje finansowe udzielające różnego rodzaju kredytów lub pożyczek, czy osoba ubiegająca ma zastrzeżony numer PESEL.

Obowiązek wynika z uchwalonej ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. poz. 1394 z późn. zm.). W tym celu rząd stworzył Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL (RZNP), który jest nowym modułem Systemu Rejestrów Państwowych (SRP).


W RZNP będzie odnotowywane zastrzeżenie oraz cofnięcie zastrzeżenia konkretnego numeru PESEL. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu będzie można zapobiec potencjalnej próbie wyłudzenia na czyjeś dane, np. kredytu lub pożyczki przez osobę korzystającą z wykradzionej tożsamości.

Próbie wyłudzenia kredytu lub pożyczki będzie można uniknąć od 1 czerwca 2024 roku, ale już od 17 listopada 2023 roku osoba fizyczna może złożyć wniosek o zastrzeżenie numeru PESEL lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL.

Dzięki temu rozwiązaniu, do całkowitego minimum zostaną ograniczone próby wyłudzeń i oszustw, nikt już nie powinien wziąć na wykradzione dane kredytu, kupić sprzętów na raty, jak również nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL, oszuści nie będą mogli wykorzystywać tych numerów bez zgody i wiedzy ich właścicieli.

Usługa jest bezpłatna.


Zastrzeżenia można dokonać przez internet lub poprzez złożenie wniosku w dowolnym urzędzie gminy:

– Przez Internet na stronie https://www.mobywatel.gov.pl/twoje-dane/rzp-pesel, gdy dysponujesz jedną z czterech metod uwierzytelnienia: profilem zaufanym, e-dowodem, danymi do logowania do bankowości elektronicznej, podpisem kwalifikowanym.

Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie Twój numer PESEL.

Pełnomocnik nie może zastrzec numeru PESEL reprezentowanej osoby przez Internet – może to zrobić tylko poprzez osobistą wizytę w dowolnym urzędzie gminy.

– W aplikacji mobilnej mObywatel.

– Osobiście w dowolnym urzędzie gminy poprzez złożenie wniosku o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
po zweryfikowaniu tożsamości przez urzędnika.

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość (pełnomocnik może tylko zastrzec numer PESEL osoby, którą reprezentuje – nie może cofnąć zastrzeżenia). W imieniu osoby nieposiadającej zdolności albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, opiekun prawny albo kurator przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość.


Chcąc ograniczyć od 1 czerwca 2024 roku próby wyłudzeń Twoich danych, zgłoś zastrzeżenie numeru PESEL do RZNP już teraz!