Zmiana godzin pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

image_pdfimage_print
2014-08-22 pszok bychawa

Obowiązują już nowe godziny otwarcia Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt będzie świadczył usługi odbierania odpadów komunalnych w dniach: wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota w godz. od 7.00 do 15.00.

Przypominamy, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych można dostarczyć:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) metale, w tym opakowania z metali,

3) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

4) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki,

9) chemikalia,

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

11) zużyte baterie i akumulatory, l2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny),

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

13) zużyte opony,

14) odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu),

15) popiół.