Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – grudzień 2017

20 grudnia 2017 r. (środa) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw Komisji do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018.
3. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2017 r.
4. Sprawy bieżące.

21 grudnia 2017 r. (czwartek) godz. 12.30 posiedzenie Komisji do spraw inwestycyjnych, rolnictwa, gospodarki przestrzennej i mienia
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 411/3 i 449 położone w miejscowości Stara Wieś Druga- w obrębie nr 23 – Stara Wieś Druga, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 78/2 położona w miejscowości Zaraszów-Kolonia – w obrębie nr 34 – Zaraszów-Kolonia oraz nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 799 i 1440 położone w miejscowości Wola Gałęzowska – w obrębie nr 30 – Wola Gałęzowska.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące.

21 grudnia 2017 r. (czwartek) godz. 13.00 posiedzenie Komisji do spraw budżetu i finansów
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Bychawa instrumentem płatniczym,
b) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
c) zmian w uchwale budżetowej na rok 2017.
2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2017 r.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń