Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – maj 2020

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 9.00
Porządek posiedzenia:

 1. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
 2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Bychawie.
 3. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bychawie.
 4. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 6. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw skarg, wniosków i petycji – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 10.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) rozpatrzenia petycji,
  b) rozpatrzenia petycji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 11.30
Porządek posiedzenia:

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 12.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  e) obciążenia służebnością przejazdu i Przechodu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 135/1 położonej w miejscowości Bychawa,
  f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów – 27 maja 2020 r. (środa) godz. 13.30
Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2020,
  c) zmieniająca uchwałę ws. udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy bieżące.