Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie – październik 2019

Harmonogram posiedzeń stałych Komisji Rady Miejskiej w Bychawie

Komisja do spraw pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i pracy – 30 października 2019 r. (środa) godz. 11.30

Porządek posiedzenia:

 1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 2. Funkcjonowanie Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy bieżące.

Komisja do spraw oświaty– 30 października 2019 r. (środa) godz. 12.30

Porządek posiedzenia:

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw komunikacji społecznej, promocji, kultury, sportu i współpracy międzynarodowej- 30 października 2019 r. (środa) godz. 13.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. stwierdzenia wyboru ławnika na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw inwestycji, rolnictwa, mienia i gospodarki komunalnej – 30 października 2019 r. (środa) godz. 13.30

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
 2. ustalenia regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” położonego w Bychawie przy ul. Lubelskiej Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji
 4. Sprawy  bieżące.

Komisja do spraw budżetu i finansów- 30 października 2019 r. (środa) godz. 14.00

Porządek posiedzenia:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bychawa na 2020 r.,
 3. wyboru metody ustalenia opłaty i ustalania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 6. zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 7. zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 9. Sprawy bieżące.