Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2020 roku

Harmonogramy odbioru odpadów w 2020 roku

do pobrania w formacie PDF:

Obowiązujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1.12.2019 r.

 • 14 zł miesięcznie od osoby, za odpady zbierane w sposób selektywny
  (bez zmian)
 • 56 zł miesięcznie od osoby w przypadku nie dopełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych  w sposób selektywny
  (do momentu stwierdzenia poprawnej segregacji odpadów)
 • odpady zmieszane – 28 zł od osoby na miesiąc

ZMIANA NUMERU KONTA WPŁAT ZA ODPADY
od dnia 1 października 2019 r. obowiązuje nr:
09 8685 0001 0017 3892 2000 0480 
w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Bychawie Nr VI/36/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w/w opłatę należy uiszczać w następujących terminach:

 • I kwartał – do  15 lutego
 • II kwartał – do  15 maja
 • III kwartał – do 15 sierpnia
 • IV kwartał – do 15 listopada

ODPOWIEDZI NA CZĘSTE PYTANIA

W związku z zapytaniami mieszkańców naszej gminy dotyczącymi wystawiania odpadów zmieszanych w sytuacji gdy, odpady nie mieszczą się w pojemniku informujemy, że zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywnie zbierane bez względu na ich ilość należy wystawić w wyznaczone dni, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych do godz. 7.00.

Odpady komunalne zmieszane można wystawiać w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych oraz w workach w kolorze innym niż worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych np. czarnym.

Przypominam, że odpady selektywnie zbierane należy wystawiać w workach:

1) w kolorze niebieskim znapisem „papier”, w którym gromadzony są:
– papier w tym tektura,
– odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;

2) w kolorze żółtym z napisem „metale i tworzywa sztuczne”, w którym gromadzone są:
– metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
– opakowania wielomateriałowe;

3) w kolorze zielonym z napisem „szkło”, w którym gromadzone są:
– szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;

4) w kolorze brązowym z napisem „Bio”, w którym gromadzone są odpady kuchenne ulegające biodegradacji.

Informacja o funkcjonowaniu sytemu odbioru nieczystości stałych na terenie gminy Bychawa

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła szereg nowych obowiązków na gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na ich terenie. Nowy system zakłada, że samorząd który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W „nowym” systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina przejęła obowiązki zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i dzięki temu uzyskała możliwość gospodarowania odpadami na swoim terenie. W związku z tym każda gmina zobowiązana została do zorganizowania przetargów na odbiór odpadów komunalnych i na zagospodarowanie tych odpadów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

JAK DZIAŁA SYSTEM GMINNY

 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców
 • Opłata za odpady posegregowane jest niższa, opłaca się więc segregować odpady
 • Powstał punkt selektywnej zbiórki odpady, do którego wszyscy mieszkańcy mogą oddać określone odpady bezpłatnie
 • Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Wprowadzony nowy model gospodarowania odpadami ma służyć przede wszystkim:

 • uszczelnieniu systemu tak, aby obejmował on wszystkich „wytwórców” śmieci na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (w starym modelu jedynie ok. 85% podmiotów wytwarzających odpady należało do systemu),
 • selektywnemu zbieraniu odpadów „u źródła” tj. wstępnej segregacji śmieci przez podmioty, które je wytwarzają,
 • zmniejszeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a także ogólnej ilości odpadów,
 • dążeniu do całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów,
 • zapewnieniu budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej, czyli instalacji służących odzyskiwaniu oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w inny sposób aniżeli ich składowanie na tzw. wysypiskach,
 • właściwemu nadzorowi nad postępowaniem z odpadami komunalnymi, zarówno na etapie ich powstawania, jak i dalszego procesu dokonywanego przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska, powstających w skutek transportu odpadów z miejsc ich wytwarzania do punktu odzyskiwania bądź unieszkodliwiania, dzięki podziałowi województw na regiony gospodarki odpadami.
 • Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 r. pozycja 1289) obecnie obowiązujący model gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje min.:
  • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
  • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu.

NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z OPŁAT

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

 • odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • obsługi administracyjnej tego systemu
 • edukacja ekologiczne

KTO ODBIERA ODPADY

Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, mogą przystąpić przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie, na terenie której zamierzają funkcjonować. Podmioty takie obowiązane są do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Ponadto tacy przedsiębiorcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Zgodnie z zapisami art. 9 b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wykaz dostępny jest pod adresem internetowym http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=162

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W „nowym” tekście tej ustawy z końca 2012 r. dodaje się ponadto, że zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi nawet, jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola), infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi) oraz świetlice gminne, cmentarz, boiska sportowe, parkingi, przystanki.

Opis istniejącego systemu

 • Według „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017” gmina Bychawa została włączona do południowo-zachodniego regionu gospodarki odpadami.
 • Do połowy roku 2014 na terenie naszego regionu funkcjonowała jedna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych czyli Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/3. W połowie roku 2014 r. rozpoczął swoja działalność również Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach ul. Przemysława 35A, 24-200 Bełżyce.
 • W wyniku zorganizowanego przetargu od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku odbiorem odpadów z terenu gminy Bychawa zajmuje się  Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Bychawie z siedzibą , ul. M.Rataja 6, 23-100 Bychawa
 • W wyniku zorganizowanego przetargu od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
 • Istniejący w naszej gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, w roku 2019 zostały składowane na składowisko EKOLAND POLSKA S.A. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „PIASKI” Lasy ul. Jodłowa 70, 23-200 Kraśnik.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

Częstotliwość odbierania przez gminę prowadzona jest zgodna z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 23 listopada 2017 r. Nr XXXV/243/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Bychawa będzie świadczyć usługi:

1) Odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych:

 1. a) zmieszane odpady komunalne – bez limitu wagowego,
 2. b) selektywnie zebrane odpady komunalne – bez limitu wagowego:

– papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

– metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe,

– szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

– odpady kuchenne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów wyłączając odpady pochodzenia zwierzęcego tj. kości, resztki mięsa, odchody zwierzęce,

– odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów, parków),

– popiół,

 1. c) odpady wielkogabarytowe – bez limitu wagowego,
 2. d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez limitu wagowego (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny),
 3. e) odpady budowlane i rozbiórkowe – bez limitu wagowego.

2) Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w częstotliwości:

 1. a) odpady nieselekcjonowane (odpady zmieszane) odbierane będą:

– w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa w okresie od maja do września dwa razy w miesiącu, zaś w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu,

– w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa raz na dwa tygodnie,

– w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,

– na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy co najmniej dwa razy w miesiącu,

 1. b) odpady zebrane selektywnie tj. papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, odbierane będą:
  • w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach i poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa raz w miesiącu,
  • w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w miesiącu,
  • na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy co najmniej dwa razy w miesiącu,
 1. c) odpady selektywnie zbierane tj. popiół w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa odbierane będą w okresie od listopada do kwietnia raz w miesiącu,
 2. d) odpady selektywnie zbierane tj. odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych (ogrodów, parków) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa odbierane będą w okresie od maja do października raz w miesiącu,
 3. e) odpady selektywnie zbierane (bioodpady) tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji wyłączając odpady pochodzenia zwierzęcego tj. kości, resztki mięsa, odchodów zwierzęcych odbierane będą:
 • w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w granicach administracyjnych miasta Bychawa raz na dwa tygodnie,
 • w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień,
 • w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej poza granicami administracyjnym miasta Bychawa w okresie od maja do września dwa razy w miesiącu, zaś w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu,
 1. f) odpady wielkogabarytowe dwa razy do roku,
 2. g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku,
 3. h) odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku.

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bychawie

2014-08-22 pszok bychawa

Na terenie gminy Bychawa zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten został wyznaczony uchwałą Rady Gminy z dnia 23 listopada 2017 r. Nr XXXV/243/2017 w Bychawie przy ul. A. Budnego 6A. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy do punktu selektywnej zbiórki mogą bezpłatnie dostarczyć:

 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • Odpady zielone,
 • Przeterminowane leki,
 • Chemikalia,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny),
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu),
 • Zużyte opony,
 • Popiół.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00.

Umowa na prowadzenie tego punktu została zawarta w dniu 2 stycznia 2019 r. pomiędzy Gmina Bychawa a Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bychawie.


Do pobrania 

Warto odwiedzić strony internetowe


Wpisy w kategorii – EDUKACJA EKOLOGICZNA


Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Bychawa