Śmieci w Gminie Bychawa

Aktualne harmonogramy odbioru śmieci w 2018 roku

do pobrania w formacie PDF:

 • Miasto Bychawa – zabudowa wielorodzinna >Pobierz<
 • Gmina Bychawa – teren wiejski >Pobierz<
 • Gmina Bychawa – teren miejski >Pobierz<

 


Od 1 kwietnia 2015 roku opłata za śmieci segregowane wynosi 8 zł/osoba na miesiąc, zaś za odpady zmieszane 14 zł/osobę

 

2015-04-08 smieci 620


Informacja o funkcjonowaniu sytemu odbioru nieczystości stałych na terenie gminy Bychawa

 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła dotychczasowy sposób gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła szereg nowych obowiązków na gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na ich terenie. Nowy system zakłada, że samorząd który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W „nowym” systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina przejęła obowiązki zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych i dzięki temu uzyskała możliwość gospodarowania odpadami na swoim terenie. W związku z tym każda gmina zobowiązana została do zorganizowania przetargów na odbiór odpadów komunalnych i na zagospodarowanie tych odpadów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

JAK DZIAŁA SYSTEM GMINNY

 

 • Przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w przetargu odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców
 • Opłata za odpady posegregowane jest niższa, opłaca się więc segregować odpady
 • Powstał punkt selektywnej zbiórki odpady, do którego wszyscy mieszkańcy mogą oddać określone odpady bezpłatnie
 • Gmina sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

Wprowadzony nowy model gospodarowania odpadami ma służyć przede wszystkim:

 • uszczelnieniu systemu tak, aby obejmował on wszystkich „wytwórców” śmieci na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego (w starym modelu jedynie ok. 85% podmiotów wytwarzających odpady należało do systemu),
 • selektywnemu zbieraniu odpadów „u źródła” tj. wstępnej segregacji śmieci przez podmioty, które je wytwarzają,
 • zmniejszeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a także ogólnej ilości odpadów,
 • dążeniu do całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów,
 • zapewnieniu budowy i utrzymania niezbędnej infrastruktury technicznej, czyli instalacji służących odzyskiwaniu oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w inny sposób aniżeli ich składowanie na tzw. wysypiskach,
 • właściwemu nadzorowi nad postępowaniem z odpadami komunalnymi, zarówno na etapie ich powstawania, jak i dalszego procesu dokonywanego przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • zmniejszeniu zagrożeń dla środowiska, powstających w skutek transportu odpadów z miejsc ich wytwarzania do punktu odzyskiwania bądź unieszkodliwiania, dzięki podziałowi województw na regiony gospodarki odpadami.
 • Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) obecnie obowiązujący model gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje min.:
 • odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 • tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną systemu.

 

NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z OPŁAT

 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty:

 • odbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 • obsługi administracyjnej tego systemu-
 • edukacja ekologiczne

 

KTO ODBIERA ODPADY

 

Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych, mogą przystąpić przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych w gminie, na terenie której zamierzają funkcjonować. Podmioty takie obowiązane są do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 • posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

Ponadto tacy przedsiębiorcy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Zgodnie z zapisami art. 9 b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Wykaz dostępny jest pod adresem internetowym http://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=162

W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. W „nowym” tekście tej ustawy z końca 2012 r. dodaje się ponadto, że zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi nawet, jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej ( szkoły, przedszkola), infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi) oraz świetlice gminne, cmentarz, boiska sportowe, parkingi, przystanki.

 

Opis istniejącego systemu

 2015-04-03 jak segregowac smieci bychawa

 • Według „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego 2017” gmina Bychawa została włączona do południowo-zachodniego regionu gospodarki odpadami.
 • Do połowy roku 2014 na terenie naszego regionu funkcjonowała jedna Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych czyli Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 12/3. W połowie roku 2014 r. rozpoczął swoja działalność również Zakład Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach ul. Przemysława 35A, 24-200 Bełżyce.
 • W wyniku zorganizowanego przetargu od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku odbiorem odpadów zajmuje się firma EKOLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku przy ul Piłsudskiego 14.
 • W wyniku zorganizowanego przetargu od 5 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. zagospodarowaniem odpadów zajmuje się Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach
 • Istniejący w naszej gminie system gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 • Odpady od właścicieli nieruchomości odbierane są z podziałem na frakcję suchą i frakcję mokrą oraz okresowo (dwa razy w roku) przeprowadzana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych

 

Częstotliwość odbierania przez gminę prowadzona jest zgodna z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 19 grudnia 2013 r. Nr XXXVII zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Częstotliwość uzależniona jest od rodzaju zabudowy i wynosi:

1) Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna poza granicami administracyjnymi miasta Bychawa:

 • Zmieszane odpady komunalne w okresie od maja do września dwa razy w miesiącu, w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu;
 • Selektywnie zebrane odpady komunalne raz w miesiącu.

 

2) Zabudowa zagrodowa i jednorodzinna w granicach administracyjnych miasta Bychawa:

 • Zmieszane odpady komunalne – dwa razy w miesiącu;
 • Selektywnie zebrane odpady komunalne – raz w miesiącu;
 • Selektywnie zebrane odpady tj. popiół w okresie od października do kwietnia raz w miesiącu;
 • Selektywnie zebrane odpady tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a także odpady zielone z ogrodów i parków będą odbierane w okresie od maja do września raz w miesiącu.

 

3) Zabudowa wielorodzinna:

 • Zmieszane odpady komunalne – dwa razy w tygodniu;
 • Selektywnie zebrane odpady komunalne raz w tygodniu.

4) Odpady wielkogabarytowe – dwa razy do roku

5) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku

6) Odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku

 

PSZOK czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Bychawie

2014-08-22 pszok bychawa 

Na terenie gminy Bychawa zorganizowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt ten został wyznaczony uchwałą Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. Nr XXVI/180/2013 w Bychawie przy ul. A. Budnego 6A. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy do punktu selektywnej zbiórki mogą bezpłatnie dostarczyć:

 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji,
 • Odpady zielone,
 • Przeterminowane leki,
 • Chemikalia,
 • Zużyte baterie i akumulatory,
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pod warunkiem, że sprzęt jest kompletny),
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe (pod warunkiem dostarczenia czystego gruzu),
 • Zużyte opony,
 • Popiół.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi odbierania odpadów komunalnych w terminie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00.

Umowa na prowadzenie tego punktu została zawarta w dniu 2 stycznia 2014 r. pomiędzy Gmina Bychawa a Bychawskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bychawie.

 

 


Do pobrania 

 

Warto odwiedzić strony internetowe