Aplikacja ,,śmieciowa” pomoże ustalić kto nie płaci za odpady komunalne

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, że w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Bychawa podpisała z Gminą Miejską Świdnik porozumienie dotyczące udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z aplikacji wykrywającej rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w deklaracjach określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a danymi jakie posiadają podległe Burmistrzowi gminne jednostki organizacyjne.

Aplikacja pomoże wyszukać osoby, które mimo, że mieszkają na terenie naszej gminy, nie zostały ujęte w złożonych, przez właścicieli nieruchomości, deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym samym uchylają się od ponoszenia opłaty za odpady komunalne.

W związku z powyższym postanowiliśmy przystąpić do wdrożenia niniejszej aplikacji, aby ograniczyć sytuacje w których właściciele nieruchomości nie wypełniają swoich obowiązków i zaniżają ilość mieszkańców w składanych deklaracjach.

Aplikacja działa w ten sposób, że porównuje dane liczbowe z różnych podległych jednostek, a następnie wskazuje adresy nieruchomości, których właściciel z dużym prawdopodobieństwem podał nieprawidłowe dane w zakresie liczby osób zamieszkujących w nieruchomości.

W celu wyjaśnienia zaistniałych rozbieżności będą kierowane do właścicieli nieruchomości wezwania. W konsekwencji, w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości właściciel będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej zaistniałe zmiany.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji zostanie określona, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydana decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zastąpi deklarację, którą właściciel złożył, lecz podał w niej nieprawidłowe informacje.

W przypadku stwierdzenia niezgodności deklaracji ze stanem faktycznym na mocy ar. 70§1 Ordynacji podatkowej może zostać naliczona opłata za okres 5 lat wstecz wraz z odsetkami.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, aby sami zgłaszali się do Urzędu w celu złożenia rzetelnie wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.