Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu przez Bychawskie Towarzystwo Regionalne oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na realizację zadania pt. XVII Spotkania Regionalne ph. Wirtualna Bychawa

 Burmistrz Bychawy informuje, że 16.10.2014 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. XVII

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – obóz profilaktyczny

Burmistrz Bychawy informuje, że 14 lipca 2014 roku Bychawski Ludowy Klub Sportowy „Granit” z siedzibą w Bychawie przy ul. Sportowej 8, 23-100 Bychawa, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. Zorganizowanie obozu profilaktycznego, na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie od 7.08.2014 do 13.08.2014 r.
Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – Organizacja spotkania integracyjnego „Między pokoleniami”

Burmistrz Bychawy informuje, że 24 kwietnia 2014 roku Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bychawie z siedzibą w Bychawie przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa, złożył ofertę o sfinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury,

Więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

W dniu 24 marca 2014 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 

 Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymały niżej wymienione kluby sportowe:

  

Więcej...

Nabór do komisji w otwartych konkursach ofert w 2014 roku

Burmistrz Bychawy zaprasza  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d

Więcej...

SPRAWOZDANIE z konsultacji społecznych, którym poddano PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BYCHAWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2014

Projekt PROGRAMU poddany został konsultacjom w sposób określony w uchwale Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Więcej...

OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

 

Burmistrz Bychawy przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej w Bychawie w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 

Więcej...

Ogłoszenie Burmistrza Bychawy o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że 18 października 2013 roku Bychawskie Towarzystwo Regionalne z siedzibą w Bychawie przy Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury pt. Wydanie książki pt. Ostatni pan na Bychawie. Antoni Budny 1861-1943 w okresie od 4.11.2013 do 31.12.2013 r.
Więcej...

Konkurs „sport” – wyniki konkursu ofert

Wyniki 
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2013 r.
 
 
W dniach18-20.03.2013 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację
Więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dnia 1 lutego 2013 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie obozu profilaktycznego na którym będą prowadzone zajęcia profilaktyczne pod nadzorem terapeutycznym z elementami zajęć

Więcej...

Zaproszenie do komisji konkursowych

Burmistrz Bychawy

zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

1. Na podstawie

Więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty z pominięciem konkursu ofert

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 28 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Wydanie przewodnika po historii i kulturze regionu bychawskiego”, które realizowane będzie od dnia 12 grudnia 2012 r.

Więcej...