Ogłoszenie o złożeniu oferty

Burmistrz Bychawy

informuje, że w dniu 19 listopada 2012 r. Bychawskie Towarzystwo Regionalne w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Zorganizowanie XV Spotkań Regionalnych Bychawa 2012″, które realizowane będzie od dnia 3 grudnia 2012 r. do

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne – program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Działając na podstawie uchwały Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

Wyniki
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r.

W dniu 05.06.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie 19 a ustawy o dzialności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa” złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pt. „Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych nauki pływania dla młodzieży i dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bychawa” w okresie od 23.04.2012 r. do 30.06.2012 r.

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

W dniach 14 – 23.03.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2012 na terenie gminy Bychawa, dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Bychawy w dniu 20.02.2012 roku na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2012 roku

BURMISTRZ BYCHAWY
działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

w 2012 roku

do pobrania: Wzór oferty 2012.doc

Czytaj więcej...

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Burmistrz Bychawy informuje, że w dniu 24 stycznia  2012 r. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej – oddział „Altitudo” w Bychawie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji

Czytaj więcej...