Uchwalono program współpracy

Rada Miejska w Bychawie 28 grudnia br. przyjęła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok.
Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje zadania dotyczące:

Więcej...

Konsultacje społeczne – pożytek publiczny

Burmistrz Bychawy zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Gminy

Więcej...